Thủ tục hành chính lao động trong giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động được giải quyết theo trình tự như thế nào? Bằng việc biết những thủ tục hành chính lao động, tranh chấp lao động được giải quyết đúng pháp luật. Công ty tư vấn luật sẽ tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp lao động qua bài viết sau.

Giải quyết tranh chấp lao động là việc tiến hành những thủ tục theo luật định. Giúp giải quyết những tranh chấp về thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động gồm có: 

+ Tranh chấp lao động giữa cá nhân với người sử dụng lao động.
+ Tranh chấp lao động giữa tập thể với người sử dụng lao động. 

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu trình tự giải quyết ở từng loại tranh chấp. 

  1. Trình tự, thủ tục hành chính lao động trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

Trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông quan thủ tục của hòa giải viên lao động. Các tranh chấp tại Khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. 

Thủ tục hành chính lao động trong trong giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên: 

Hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải trong thời hạn 5 ngày làm việc. Kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp. Hoặc yêu cầu từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 Bộ luật Lao động (BLLĐ). 

Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải. Các bên sẽ thương lượng giải quyết tranh chấp. 

– Nếu hòa giải được, hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành. 

– Trường hợp các bên không thỏa thỏa thuận được. Hòa giải viên lao động đưa ra các phương án cho các bên xem xét. Nếu các bên chấp nhận phương án hòa giải. Thì hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành. 

– Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận. Hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng. thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.

Các biên bản phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên. Bản sao được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 1 ngày làm việc. kể từ ngày lập biên bản. 

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp trong trường hợp: 

– Tranh chấp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. 

– Trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. 

– Trường hợp hòa giải không thành. 

Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp. các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết. Trừ trường hợp hết thời hạn quy định giải quyết tranh chấp. 

Ban trọng tài LĐ phải được thành lập để giải quyết tranh chấp trong thời hạn 7 ngày làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập. Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp. Và gửi cho các bên tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án

Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án trong trường hợp: 

– Hết thời hạn hoà giải mà không tiến hành hòa giải. 

– Hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hoà giải. Thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc toà án giải quyết.

–  Trường họp ban trọng tài không được thành lập hoặc hết thời hạn giải quyết. Mà không ra quyết định giải quyết tranh chấp. Hoặc một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của ban hoà giải. 

– Tòa án chỉ thụ lý những vụ việc đúng thẩm quyền và đảm bảo yêu cầu về thời hiệu giải quyết. 

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 1 năm. Kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 

Thủ tục hành chính lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tòa án. được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

  1. Trình tự, thủ tục hành chính lao động trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Trình tự, thủ tục hòa giải TCLĐ tập thể về quyền được thực hiện giống hòa giải TCLĐ cá nhân. 

Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải. Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp. Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập. Căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể. Hay những nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác. Ban trọng tài phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

Khi hết thời hạn quy định mà Ban trọng tài lao động không được thành lập. Hoặc Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp. thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động. Thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền được quy định tại Điều 194 BLLĐ 2019. 

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Trình tự, thủ tục hòa giải TCLĐ tập thể về lợi ích giống hòa giải TCLĐ cá nhân. 

Trường hợp hòa giải thành thì lập biên bản hòa giải thành phải. Biên bản đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận. Và phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Trường hợp hòa giải không thành. Hoặc như hết thời hạn hòa giải quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành. Thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức giải quyết tranh chấp: 

– Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết 

– Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục đình công. Thủ tục đình công được quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Bộ luật Lao động. 

Kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.  Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập. Lúc này căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể. Hay những nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác. Ban trọng tài lao động cần phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp.Và từ đó sẽ gửi cho các bên tranh chấp.

Trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp. Tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công. 

Khi hết thời hạn quy định mà Ban trọng tài lao động không được thành lập. Hoặc đã hết thời hạn quy định mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp. Hoặc NSDLĐ là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động. Thì lúc này tổ chức đại diện người lao động quyền tiến hành thủ tục đình công. Thủ tục đình công quy định tại các điều 200, 201 và 202 của BLLĐ. 

Trên đây là toàn bộ thủ tục hành chính lao động trong giải quyết TCLĐ các bạn có thể tham khảo. Để các thủ tục tiến hành theo trình tự đúng pháp luật và đạt được hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhờ công ty tư vấn luật tư vấn hỗ trợ. Các luật sư của công ty sẽ giúp các bạn giải quyết tranh chấp lao động đúng luật, nhanh chóng. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline, email. Hoặc bạn đến trực tiếp văn phòng của công ty tư vấn luật.

Bài viết cùng chuyên mục